Billede af Synscentralen set fra p-pladsen

Synscentralen - Vordingborg


Lovgrundlag: 

Synscentralens / kommunens tilbud til blinde og svagsynede personer omfatter følgende lovgivning hvoraf vi har skrevet det centrale i kursiv. Hele loven kan finde ved lovgivningslinket.

 

 

Links til forskellige ordninger og andet:

 

 • Lov om social service: § 11 stk. 3: 
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser:
  1) Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.
  2) Netværks- eller samtalegrupper.
  3) Rådgivning om familieplanlægning.
  4) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ungs eller familiens vanskeligheder.
 • Folkeskoleloven § 20 stk. 2:
  Desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.
 • Folkeskoleloven § 4:
  Efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om adgangen for kommuner, regioner og skoler m.v. til at indhente viden og specialrådgivning samt bistand til kommunens udredning fra den nationale videns - og specialrådgivningsorganisation.
  Stk. 2. Der kan tilbydes elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, undervisning i 12 år.
 • Lov om social service § 12:
  Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.
  Stk. 2. Opgaverne efter stk. 1 kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
 • Lov om specialundervisning for voksne § 1:
  § 1. Specialundervisning for voksne er tilbud, der er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Tilbuddet gives ikke til personer, der er indlagt på sygehuse.
  Stk. 2. Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet.

 • Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven:
  Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
  1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
  2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
 • Bekendtgørelse om lov om social service § 10 stk. 4:
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder samt instruktion i brugen heraf. Opgaven kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Synscentralen
Færgegårdsvej 15 H
DK-4760 Vordingborg
Tlf.:(+45) 55 36 33 33
e-mail: sc@vordingborg.dk

 Lovgivning, optikeraftale samt diverse.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Retur til startside

Opdateret 16. maj. 2017